Laatste Nieuws

De showroom is klaar voor ontvangst van klanten. Showroom waar een ruim assortiment is gepresenteerd om nieuwe inspiratie op te doen!

Foto's

davenports-farm-shop.jpg

Groothandel

Zoekt u een groothandel voor het beleveren van uw boerderijwinkel, speciaalzaak, delicatessenzaak of culinaire cadeauwinkel? Dan bent u bij ons op het juiste adres. Wij zijn een groothandel die streekproducten en specialiteiten levert door heel Nederland. Ons assortiment bestaat voornamelijk uit producten waarin we ons onderscheiden. Heerlijk, authentiek en streekgebonden. Wij kopen onze producten rechtstreeks in bij agrarische producenten die staan voor kwaliteit. We kunnen u ruim 1100 artikelen aanbieden voor een goede prijs-kwaliteit-verhouding. We leveren binnen 4 dagen na bestelling.

Algemene voorwaarden

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:


1.1. Distri Culinair vof: Distri Culinair vof is een vennootschap onder firma [vof] met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te (5428 GK) Venhorst (Nederland), aan de Meidoornstraat 2 en is geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer 16046468, B.T.W. nr. 802402446B01

1.2. Afnemer: de (rechts-)persoon aan wie Distri Culinair vof de aanbieding of opdrachtbevestiging heeft gericht.

1.3. Overeenkomst(en): de koopovereenkomst(en) tussen Distri Culinair vof en Afnemer die tot stand is gekomen conform artikel 3 van onderhavige voorwaarden.

1.4. Product(en): alle producten die met toepassing van deze algemene voorwaarden aan de Afnemer worden geleverd, alsmede als werkzaamheden en diensten, die Distri Culinair vof voor de Afnemer verricht.


2. Toepasselijkheid


2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Distri Culinair vof en Afnemer, alsmede op alle nieuwe Overeenkomsten en verder alle (rechts-)handelingen van Distri Culinair vof met, voor of jegens de Afnemer, inclusief buitencontractuele verbintenissen.

2.2. Afwijken van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend middels een schriftelijke verklaring die zowel door Distri Culinair vof als door de Afnemer is ondertekend.

2.3. Indien bepalingen in de orderbevestiging afwijken van de algemene voorwaarden prevaleert de orderbevestiging.


3. Totstandkoming Overeenkomst

3.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Een Overeenkomst komt eerst tot stand nadat Distri Culinair vof ter zake een bestelling een bevestiging heeft verstrekt, dan wel op het moment dat door Distri Culinair vof een begin is gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst.

4. Levering en risico’s

4.1.Distri Culinair vof tracht haar leveringen binnen 7 werkdagen plaats te laten vinden.

4.2. Opgegeven levertijden en/of opgegeven leveringsdata zijn nimmer fatale termijnen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.3. Na feitelijke levering kunnen partijen de Overeenkomst niet meer ontbinden of vernietigen.

4.4. Distri Culinair vof is bevoegd haar prestaties (waaronder ook te verstaan toekomstige leveringen) op te schorten indien de Afnemer niet aan een of meer van haar verplichtingen voldoet dan wel indien Distri Culinair vof kennis heeft genomen van omstandigheden die haar goede grond geven te vrezen dat de Afnemer haar verplichtingen niet zal nakomen.


5. Transport

5.1.Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, een en ander met inachtneming van artikel 6.3 geschiedt het transport / de verzending voor rekening en risico van de Afnemer.

5.2. De wijze van het transport / de verzending, alsmede de wijze van verpakken van de Producten wordt door Distri Culinair vof bepaald.


6. Prijs

6.1.De door Distri Culinair vof opgegeven en/of overeengekomen prijzen zijn (genoteerd in Euro) exclusief verzendkosten, omzetbelasting (BTW) en eventuele andere overheidslasten.

6.2. Distri Culinair vof behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen overeenkomstig wijzigingen van kostprijsbepalende factoren.

6.3. Bestellingen die een totaal factuurbedrag van € 350,00 te boven gaan, zijn in beginsel inclusief verzendkosten; Distri Culinair vof behoudt zich het recht voor hiervan, om haar moverende redenen, af te wijken. Voor de wadden eilanden gelden andere tarieven.


7. Betaling

7.1.Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling door de Afnemer te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum. Deze termijn geldt als fatale termijn, bij verstrijken waarvan de Afnemer in verzuim is. Verrekening met vorderingen die de Afnemer op Distri Culinair vof stelt te hebben, is uitgesloten.

7.2. Distri Culinair vof heeft altijd het recht om (gedeeltelijke) vooruitbetaling te vorderen of op andere wijze voor betaling zekerheid te eisen.

7.3. Bij niet tijdige betaling binnen de in artikel 7.1 gestelde termijn is een contractuele rente verschuldigd van 1,5% per maand, of de wettelijke (handels-)rente indien deze hoger is, waarbij een gedeelte van de maand voor een volle maand wordt gerekend, ingaande de eerste dag na het verstrijken van de in artikel 7.1 gestelde betalingstermijn.

7.4. Bij niet tijdige betaling binnen de in artikel 7.1 gestelde termijn is de Afnemer incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 150,00.

7.5. De Afnemer is niet gerechtigd op grond van beweerdelijk gebreken aan een Product, en om welke andere reden dan ook, de nakoming van zijn betalingsverplichting te weigeren of op te schorten.


8. Garantie

8.1.Distri Culinair vof garandeert dat alle Producten gedurende de periode van de aangeven tht de productie voldoen aan de overeenkomst, mits de bewaarvoorschriften worden nageleefd.

8.2. De verplichtingen uit hoofde van de in sub 8.1. gegeven garantie strekken niet verder dan het kosteloos vervangen van een Product; zulks ter keuze van Distri Culinair vof en binnen een door Distri Culinair vof te bepalen redelijke termijn.

8.3. De Afnemer verplicht zich ertoe de Producten voorzien van een uiterste houdbaarheidsdatum (of uiterste verkoopdatum) na het verstrijken van deze datum niet meer te gebruiken, verwerken of aan te bieden.


9. Eigendomsvoorbehoud

9.1.De door Distri Culinair vof geleverde en/of te leveren Producten blijven haar eigendom totdat de Afnemer alle vorderingen van Distri Culinair vof, uit welke hoofde dan ook, aan Distri Culinair vof heeft voldaan.

9.2. Indien de Afnemer met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens Distri Culinair vof tekortschiet of indien gegronde vrees bestaat dat de Afnemer in haar verplichtingen zal tekortschieten, is Distri Culinair vof gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten terug te nemen.


10. Aansprakelijkheid

10.1.Onverminderd artikel 8 van deze algemene voorwaarden is Distri Culinair vof nimmer aansprakelijk voor schade, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde van Distri Culinair vof, dan wel één of meerdere leidinggevenden.

10.2. Ingeval Distri Culinair vof in tegenstelling tot sub 10.1. aansprakelijk is voor enige schade, reikt deze aansprakelijkheid niet verder dan directe schade aan zaken of personen en strekt deze aansprakelijkheid nimmer uit tot eventuele bedrijfsschade of (andere) gevolgschade, waaronder begrepen derving van inkomsten.

10.3. Indien Distri Culinair vof niettemin toch aansprakelijk wordt geacht, is de aansprakelijkheid beperkt tot die schade die door de verzekeraar van Distri Culinair vof, op grond van haar aansprakelijkheidsverzekering, wordt uitgekeerd.

10.4. Indien de wederpartij consument is, gelden voor de aansprakelijkheid van Distri Culinair vof de wettelijke bepalingen.


11. Klachten

11.1.De Afnemer is gehouden de Producten, zodra deze door hem zijn ontvangen, te keuren en vast te stellen of de Producten in orde zijn dan wel de werkzaamheden conform overeenkomst zijn uitgevoerd.

11.2. Eventuele klachten dienen binnen 2 dagen na ontvangst van de Producten, schriftelijk/telefonisch bij Distri Culinair vof te zijn gemeld, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de klachten betrekking hebben.

11.3. De gereclameerde Producten kunnen slechts na toestemming van Distri Culinair vof worden geretourneerd.


12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1.Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom inzake de verworven of geleverde Producten blijven eigendom van Distri Culinair vof.

12.2. Het is de Afnemer niet toegestaan informatie en kennis van Distri Culinair vof aan derden ter beschikking te stellen zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.


13. Geschillen en toepasselijk recht

13.1.Op alle Overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

13.2. De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing, evenmin als enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende zaken, waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.

13.3. Alle geschillen voortvloeiende uit offertes/aanbiedingen en Overeenkomsten, hoe ook genaamd, zullen bij uitsluiting van andere gerechten worden voorgelegd aan de Rechtbank te 's-Hertogenbosch, Nederland.


Hopend op een goede samenwerking.

Contact

Beekerheide 24
5741 HC Beek en Donk
Tel. 0492-35 25 13
Fax 0492-35 14 41
@ Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.